Metoda byla vyvinuta prof. dr. Georgi Lozanovem a prof. dr. Gatevou a pro své vynikající výsledky doporučena nezávislou komisí expertů UNESCO.

Stupně

TÝDENNÍ KURZY

A I a
Pro úplné i tzv. falešné začátečníky.
Zvládnete nečekané množství učební látky, naučíte se slyšet, rozumět, vyslovovat, získáte širokou slovní zásobu, základní gramatiku, sebevědomí a chuť pokračovat.
A I b
Velmi mírně pokročilí.
Se znalostí sloves BE, HAVE; CAN, MAY, MUST; času přítomného prostého (otázka a zápor s DO), průběhového (I am reading), budoucího (WILL), základů času minulého (I went, DID you go?), se slovní zásobou okolo 800 – 1000 slov.
A II
Velmi mírně pokročilí.
Pro obdobnou úroveň znalostí jako A I b). A I b) poskytne bohatší učební materiál, A II je zaměřena cíleně na fráze a rozmluvení v situacích při návštěvě cizí země. Po absolvování tohoto stupně se Vaše vědomosti prohloubí, domluvíte se v běžných situacích (důraz je kladen na fráze, které lze obměnit desítkami způsobů a které tak umožňují okamžitou komunikaci), dále rozšíříte svou slovní zásobu, znalosti gramatiky. Zážitek úspěchu při komunikaci v cizím jazyce zvýší Vaše sebevědomí i motivaci k dalšímu studiu.
A III
Mírně pokročilí.
Se znalostí času přítomného prostého (otázka a zápor s DO), přítomného průběhového (I am reading), budoucího (WILL, GOING TO), minulého prostého (I went, DID you go?), minulého průběhového (I was drinking …), způsobových sloves CAN, MAY, MUST, tvoření a základu užití času předpřítomného (Have you ever been to …?), podmiňovacího způsobu ( I WOULD like), gerundia ( I like SKIING); se slovní zásobou min. 1500 slov. Kurz A III navazuje na A II, poskytuje velmi dobrý základ obchodního jazyka (představení firmy, chod firmy, popis výrobků a služeb, prezentace výrobků, sjednání, změna termínu obchodní schůzky, nákup a prodej zboží, telefonování). Poradíte si nejen na dovolené v cizině, ale také při jednání s obchodním partnerem. Dále rozšíříte svůj repertoár ustálených slovních spojení, slovní zásoby, v gramatice pak zpřesníme užívání času předpřítomného a minulého, získáte základy souslednosti.
A IV
S rodilým mluvčím - mírně až středně pokročilí.
Je veden komunikativní metodou. Klade důraz na aktivní tvorbu vět, správný anglický slovosled včetně tvorby otázek v čase přítomném prostém, přít. průběhovém, minulém prostém, předpřítomném, dále procvičíme nepravidelná slovesa a vazbu “there is/are/was/were“, objasníme si některé problematické výrazy ( “SAY“ x “TELL“ apod.). Kurz upevní získané znalosti a sebejistotu při jejich aktivním používání.

KONVERZAČNÍ (všeobecná angličtina)

K1
Navazuje na znalosti kurzu AIII - zopakuje a rozšíří slovní zásobu v okruzích: rodina a každodenní život, kariéra,
cestování, technika a přístroje kolem nás, zdraví, jídlo, stravování, restaurace, nakupování a ubytování. Kurz hravou formou procvičí gramatiku (čas přítomný, budoucí, minulý a předpřítomný, způsobová slovesa, běžná nepravidelná a frázová slovesa jako: turn on/off, turn up/down, get on, get in, put on, take off, go out for atp., základy souslednosti, předložky, užívání členů). Během četných poslechů a konverzačních cvičení také nacvičíme vhodné fráze a obraty pro běžné situace i telefonní kontakt.
K2
Dále rozšíří schopnost využívat znalosti v praktické angličtině.
Připraví na předvídatelné i nečekané situace, ve kterých jsme nuceni mluvit anglicky. Z tematických okruhů se věnuje především: trávení volného času, mezilidským vztahům (vycházet s někým dobře, špatně…), péči o zdraví (návštěva lékaře), turistice, cestování a dovolené, financím (placení, vybírání, výměna peněz), řešení problémů (pokuta, krádež, hlášení nehody), kultuře. V gramatice trénuje správné vyjadřování v oblastech, které často dělají problémy: rozdíl mezi časy prostými a průběhovými, způsobová slovesa ve složitějších větách, další frázová slovesa, věty podmínkové, správné tvoření otázek.
I zde si formou lehkého drilu během poslechů a konverzačních cvičení zopakujeme a nacvičíme další fráze a obraty pro první kontakt, udržování kontaktů a telefonování.
K3
Nejste si jistí, jak správně anglicky říci „ nechám si to ostříhat“, „byl bych raději, kdybys mu to řekl ty“ nebo „ Petr a Pavel se nemají rádi“?
Pak je pro Vás kurz K3 ten správný. Z hlediska gramatiky se zaměřuje na upevňování již zvládnuté látky – slovesné časy, modální slovesa, tvoření otázek, časová souslednost – jejich praktické použití v konverzaci. Naučí Vás další frázová slovesa, procvičí užitečné vazby a spojení a upevní znalosti „nepříjemných dvojic“ typu „boring – bored“.
Z hlediska slovní zásoby se věnujeme prohlubování náročnějších kapitol z kurzů K1 a K2 – zdraví, práce, cestování, problémy a jejich řešení. Nově přidáme navazující oblasti slovní zásoby – život a zdraví ohrožující situace a jejich řešení, přístroje kolem nás, příroda a její zajímavosti, „small talk“ s obchodním partnerem.

OBCHODNÍ ANGLIČTINA

BE1
Prohloubí jazykové znalosti v oblasti práce se zákazníky.
Procvičíme důležité obraty společenského styku, navazování kontaktů, strategii telefonování v mezinárodním prostředí, domlouvání obchodních schůzek, prezentaci, jednání s obchodním partnerem, témata obchodních cest (letenka, celní odbavení, místní doprava, hotelové služby). Nedílnou součástí bude procvičování potřebné gramatiky.
BE2
Pokračování obchodní angličtiny, tematicky prohloubí okruhy z BE1.
Zaměřuje se na procvičení slovní zásoby potřebné ve styku se zákazníky i obchodními partnery a zopakování gramatiky v kontextu komunikace. Zábavnou formou se věnuje nácviku ustálených obratů a frázových sloves častých v obchodním styku, dále frází potřebných pro schopnost reakce v běžných situacích. Část kurzu zahrne také témata, která studenti považují za prioritní a sami si zvolí.

TECHNICKÁ ANGLIČTINA

T1
Seznámí se základní technickou slovní zásobou.
Procvičíme gramatiku vyžadovanou při jednání se zákazníkem a prakticky vyzkoušíme některé běžné pracovní situace – telefonování, vyřizování emailu, reakci na vzniklý problém, upřesňování parametrů, popis potřeb a problémů, sdělování pokynů pro orientaci na pracovišti, řešení krizových situací, domlouvání schůzky a základy prezentace výrobku.